OUR COURSE

Laboratory Area

คอร์สเรียนบาริสต้าหลักสูตรมาตรฐาน
คอร์สเรียนบาริสต้าของเรา ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตร จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่จบหลักสูตรจากที่นี่ล้วนมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกที่

15,000 THB ต่อคน
20,000 THB ต่อ 2 คน

yt-min

OTHER COURSES

SYphon

รายละเอียด

15,000 THB ต่อคน
20,000 THB ต่อ 2 คน

Drip

รายละเอียด

6,000 THB ต่อคน
เรียนครั้งละ 4 คน

Cupping

รายละเอียด

5,000 THB ต่อคน

Roasters

รายละเอียด

40,000 THB ต่อคน
60,000 THB ต่อ 2 คน